Menu Close

PROTECH SIL P

Еxclusive representative of  

Силоксанова боя, водоустойчива, дишаща, във водна дисперсия

ОПИСАНИЕ

PROTECH SIL P e водоустойчива, дишаща, оцветена боя на основата на силоксанови смоли във водна дисперсия за хидроизолационни бои за възобновяване на граждански и промишлени сгради и за ново строителство. Препоръчва се като водоустойчиво дишащо защитно покритие на макро порести изсушаващи шпакловки (SANATIGH, SANAWARME, CALEOSANA).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

PROTECH SIL P създава микропорест филтър, който ефективно може да възпрепятства проникването на вода и агресивни разтвори, без да компрометира необходимата транспирация на зидарии.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът може да се нанася с четка, валяк или спрей, в две ръце. Максималното разреждане с вода ще бъде 10-15% от теглото на продукта.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на реологична ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Водоустойчиви покрития, дишащи, защитни и декоративни, на фасади на исторически и монументални сгради, защитени или не като “културно наследство”. Боядисване на изсушаващи възобновяващи цикли с макропорести шпакловки. Подходяща за стари и нови подпори от минерален тип и за съществуващи и нови бои в емулсия, при условие че са прилепнали към подпорите.

Митнически код : 3209 9000

Консумация: 

От 0,25 до 0,35 литра от PROTECH SIL P на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Сглобяем бетон
 •  Гипсокартон
 • Фиброцимент

Опаковки:

 • Кофа от 4 l
 • Кофа от 14 l

Приложение:

 • Четка
 • Валяк
 • Пръскане
 • Безвъздушно при ниско налягане

Основни характеристики: 

 •  Срок на годност:12 месеца
 • Нанесете в две ръце
 • Без разтворители
 • Незапалим
 • Специфично тегло: 1.567 kg/dm³
 • Температура на проложение: +8 / +30 °C
 • Налични цветове: Изискайте налични цветове

Технически характеристики: 

 • Капилярна абсорбция: 0.09 kg•h^0.5/m²

 • Сух остатък (10’ на 150°C): 60 %

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат подходящо подготвени: без замърсявания, прах, ронливи части, несъответствия и т.н., предварително обработени със специфичния фиксатор PROTECH SIL FIX.