Menu Close

BENTONET

Еxclusive representative of  

Предварително оформена мрежа от трапецовидна стомана за CLAYSEAL 25.20

ОПИСАНИЕ:

BENTONET e клетка от стоманена мрежа с квадратна плетка, с трапецовидна форма, отворена само от едната страна, предварително оформена, която да се използва, за да улесни правилното позициониране на водоспиращите уплътнители от натриев бентонит  и да се предотвраCLAYSEAL 25.20ти изместването на предвиденото легло, особено в сложни ситуации или върху повърхности, които не са перфектно подготвени. След като уплътнителят е поставен, BENTONET ще трябва да бъде фиксиран към бетонната опора с помощта на стоманени гвоздеи и шайби на всеки 20-25 см

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Положете уплътнението за спиране на вода CLAYSEAL 25.20 от натриев бентонит в предвидената позиция. Монтирайте върху водоспиращия уплътнител CLAYSEAL 25.20 ограничителната клетка на връзката BENTONET. Закрепването към основата трябва да се извършва с помощта на заковаване: по един стоманен пирон на всеки 20-25 cm приблизително. Фугите между бордюрите на водостока се запечатват, като просто ги флангират най-малко 10 см, а не чрез припокриване на краищата.

Разположението на водоспиращия уплътнител CLAYSEAL 25.20 трябва да осигури покритие от 10-12 cm от бетона, за да задържи експанзивното действие, генерирано от хидратацията.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Реализиране на твърди строителни фуги (не за разширение) и връзки с безопасно и постоянно хидравлично уплътнение.

Митнически код: 7326 9098

Консумация: 1 m/m: продуктът да се закупи според нуждите.

Опаковки:

  • Материал от 1 m
  • Кутия: 30 x (1 m)

Приложение:

  • Ръчно приложение

Основни характеристики: 

  • Неограничено съхранение
  • Ширина: 2.8 cm
  • Дължина: 1 m
  • Не е запалим
  • Носете защитни очила
  • Налични цветове: Стомана

Технически характеристики:

  • Размер на отвора: 13×13 mm

 

 

ПОДГОТОВКА  НА ОСНОВАТА:

Подгответе повърхността за полагане възможно най-гладка и равна, като компенсирате евентуалните неравности с REPAR TIX и внимателно отстраните ронливите, непостоянни, прахообразни части.