Menu Close

PROTECH WAC-T

Еxclusive representative of  

Акрилна, флуороеластомерна, защитна, боя със свойства срещу напукване

ОПИСАНИЕ

PROTECH WAC-T е оцветени защитни и декоративни бои на базата на акрилни еластомери в емулсия, флуорирани термопластични полимери (Тефлон), филеризирани агрегати, висококачествени оцветяващи оксиди. Идеален за водонепропускливо хидроизолиращо боядисване на бетонни или зидарски продукти и строителни дейности, разположени в неблагоприятна среда (морска и планинска среда, химическа промишленост, стоманодобивни заводи и др.).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

PROTECH WAC-T е високоефективна защитна обвивка: той е антикарбонатен, с перлен ефект, хидрофобен, дишащ и т.н. Идеални са и за зидарски повърхности при наличие на пукнатини, причинени от ациклични движения и/или утаяване поради термично разширение.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете продукта на 2 ръце, с четка, валяк или спрей, като разреждате с вода в съответствие със следните дозировки (% в тегло):

 • първа ръка = 40%-50%
 • втора ръка = 15%-20%

Спазвайте препоръчаната минимална консумация (350 g/m² в две покрития), за да не се наруши еластичната функционалност на продукта. Нанасяйте повторно само след изсъхване на предишното покритие.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

Да не се прилага при пряка слънчева светлина или при температури под +5°C. Защитавайте от проливен дъжд за поне 48 часа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Трайно защитно покритие на басейни, канали, мостове, виадукти, язовири, дейности в агресивна индустриална среда, съоръжения в близост до морето, дейности в морска и планинска среда като цяло.

Митнически код : 3209 1000

Консумация:

От 0,25 до 0,35 kg PROTECH WAC-T на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 • Сглобяем бетон
 • Скалисти стени

Опаковки:

 • Кофа от 22 kg

Приложение:

 • Четка
 • Валяк
 • Пръскане
 • Безвъздушно при ниско налягане

Основни характеристики: 

 • Обозначен продукт
 • Да се нанася  на две ръце
 • Съхранение: 12 месеца
 • Без разтворители
 • Незапалим
 • специфично тегло: 1.52 kg/dm³
 • Устойчив на ултравиолетови лъчи
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C
 • Налични цветове: Изискайте налични цветове

Технически характеристики: 

 • Термогравиметричен анализ – Неорганични товари: 48,0 %
 • Термогравиметричен анализ – Полимерна фракция: 26,7 %
 • Термогравиметричен анализ – Летлива фракция: 25.3 %
 • Определяне на сцеплението чрез директна тяга (Fh): 0.4 MPa
 • Определяне на плътността: 1,521 kg/dm³

 • Определяне на размера на гранулите (максимум): 50 μm                     

 • Определяне на летливи вещества (VOC): 9.63 g/l

 • Скорост на пренос на течна вода (W): 0.021 kg/(m² • h^0.5)

 • Степен на пропускане на водната пара: Клас I _

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 10-12 h

 • Сух остатък (10’ на 150°C): 60 %

 • Вискозитет (вискозитетен шпиндел Brookfield 64 rpm20): 20400 mPa·s

Почистване на инструменти: 

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части или неабсорбиращи части, прах, съществуващи бои и т.н.

Абсорбиращите и/или обезпрашените повърхности трябва да бъдат почистени предварително чрез полагане на PROTECH FIX AC или ACS (за индикативна консумация от 0,12 kg/m²). Всички статични наранявания с милиметрова широчина, трябва да бъдат предварително уголемени, импрегнирани с къса четка с PROTECH FIX AC или PROTECH FIX ACS, след което напълнени с FIBROSTUCK.