Menu Close

CLAYTEX 120

Еxclusive representative of  

Хидроизолационен геотекстил на основата на натриев бентонит (широчина 120 cm)

ОПИСАНИЕ:

CLAYTEX 120 e гъвкав водонепропусклив геотекстил, за активна хидроизолация на подземни, съдържащ еднороден слой гранулиран натриев бентонит, с високо съдържание на монтморилонит, равняващ се на 5,0 kg/m², състоящ се от иглонабивна геотекстилна тъкан с найлонови влакна, свързана със 100% нетъкан геотекстил. CLAYTEX 120 се доставя на ролки от 1,20 x 5 m ², с тегло приблизително 32 kg на ролка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продуктите на линията CLAYTEX се състоят от естествени уплътняващи материали, активирани от вода, със силни самозапечатващи се свойства. Техният бентоничен слой е непрекъснат и равномерен. Порьозността на защитните и задържащите листове има за цел да позволи бързо и правилно хидратиране на хидроекспандиращия материал.

Долният геотекстилен слой на продуктите CLAYTEX се състои от 115 g/m² изтъкан полипропилен, докато горният геотекстил е 220 g/m² нетъкан полипропилен.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Листовете трябва да бъдат положени така, че полипропиленовата страна (по-тъмната страна) да е обърната към опората и фиксирана чрез закрепване с шайби; във вертикалните стени полагането трябва да се извършва, като се започне от дъното, след като е изработена подходяща обвивка от циментов хоросан, за предпочитане изработена с OSMOCEM 447, в съответствие на ъглите, създадени между платформата и повдигащата се стена, за да се улесни полагането на покритието.

Всяки лист трябва да припокрива съседната с най-малко 10 cm (в случай на строителство върху естествени опори, като езера или канали, застъпвайте лентите с най-малко 20 cm), с разположение, което създава изместване на вертикалните свързвания. От съществено значение е да се обърне внимание на подходящото подвиване на листовете при геометричните прекъсвания на зидарията, кулминацията на конструкциите и т.н. Обърнете особено внимание на полагането на бентонитните покрития, в съответствие с ъгли, кладенци, стълби и арматурни железа, стърчащи от основната плоча.

Преместете ролките CLAYTEX 120 с подходящи средства, за да избегнете претоварване на изработката. Не вдигайте на ръка.

Избягвайте да извършвате бетонни покрития на бентонитни листове в очакване на обилни валежи. Поради невъзможността за навременно попълване е необходимо да се осигури временна защита за лентите, положени с полиетиленови листове 100-150 g/m².

Ако бентонитните листове са положени извън периметралните зидове, не затрупвайте отново изкопа с материал, различен от пясък (острите камъни, затиснати от теглото на сухите инертни материали, могат да разкъсат бентонитното покритие).

За повече информация, моля, свържете се с нашия технически отдел.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Хидроизолация на подземни съоръжения като цяло, при наличие на подземни води, изложени на риск. Водоустойчивост на водозадържащи басейни, водни канали и депа.

Митнически код: 5911 9099

Консумация:  1,1 m²/m² : Използвайте 1 m² CLAYTEX 120 на всеки m² покрита повърхност, като се внимава да се припокрият ролките от най-малко 10 cm по краищата на лентата, за да се осигури трайно хидравлично уплътняване на системата.

Опаковки:

 • Ролка 6 m²

Основни характеристики: 

 • Съхранение: 12 месеца
 • Ширина: 120 cm
 • Дължина: 5 m
 • Налични цветове бежов

Технически характеристики:

 • Прилепване към подпора (ASTM D903): 3.0±0.2 N/mm²

 • Удължение при скъсване: <30 %

 • Коефициент на пропускливост (ASTM D 5887): <1E-11 m/s

 • Съдържание на монтморилонит: >90 %

 • Загуба на течност (ASTM D 5891): <18 ml

 • Поток (ASTM D 5887): <5E-9 (m³/m²)sec

 • Площна маса на бентонита (EN 14196 – 12% влажност): 5000±100 g/m²

 • Обелване (ASTM D 6496): 200±10 N/m

 • Статично съпротивление при пробиване (EN 12236): 2000±100 N

 • Устойчивост на тяга (EN 10319): 12.5±0.6 kN/m

 • Прилепване към подпора (ASTM D903): 3.0±0.2 N/mm²

 • Удължение при скъсване: <30 %

 • Коефициент на пропускливост (ASTM D 5887): <1E-11 m/s

 • Съдържание на монтморилонит: >90 %

 • Загуба на течност (ASTM D 5891): <18 ml

 • Поток (ASTM D 5887): <5E-9 (m³/m²)sec

 • Площна маса на бентонита (EN 14196 – 12% влажност): 5000±100 g/m²

 • Обелване (ASTM D 6496): 200±10 N/m

 • Статично съпротивление при пробиване (EN 12236): 2000±100 N

 • Устойчивост на тяга (EN 10319): 12.5±0.6 kN/m

 • Суха дебелина (UNI 9863 -1): 6 mm

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне (в бетонна или уплътнена глинеста естествена почва) не трябва да имат издатини, кухини, чакълени гнезда, през отвори за кофраж, прекъснатост от възстановяване чрез отливане и т.н. Поради тази причина те трябва да бъдат предварително почистени с хоросан против триене (група REPAR) или препарати на основата на бентонит (CLAYGRAIN). Основата трябва да бъде абсолютно компактна, в противен случай ще е необходимо да се създаде подходящ бетонен субстрат преди полагането на бентонитния лист.