Menu Close

PROTECH ROAD LINE

Еxclusive representative of  

Сигнална маркировъчна боя

ОПИСАНИЕ

PROTECH ROAD LINE е бързо съхнеща синтетична боя с добро покритие и устойчивост на атмосферни явления, специално разработена за боядисване на хоризонтална пътна маркировка. Нанесената боя образува непрозрачен филм. Боята поддържа своите химично-физични свойства до температури близки до 80°C.
ЗАБЕЛЕЖКА: За червените и сините цветове, минималното количество, което може да се поръча, е 750 kg (200 кутии по 25 kg).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:


PROTECH ROAD LINE, в зависимост от оборудването и методите на прилагане, трябва да бъде разреден, обикновено от 10 до 15 %, с разредител NITRO.
Избягвайте приложения при наличието на кондензация на повърхността, лед или под пряко слънчево въздействие. Смесете повторно внимателно продукта преди употреба.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:


Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Отворените контейнери трябва да се използват незабавно. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:


Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.


Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда. Препоръчва се дебелина 400-500 μm сухо вещество.

ПРИЛОЖЕНИЯ

PROTECH ROAD LINE е специално разработен за хоризонталната маркировка на настилки, включително пътни: асфалт, циментови подпори, порфир и др.

Митнически код : 3209 1000

Консумация:

Нанасят се 0,40 до 1,5 kg от PROTECH ROAD LINE на квадратен метър от повърхността, която ще се боядисва.

Позволени повърхности: 

• Бетон
• Асфалт
• Естествени камъни и порфир

Опаковки:

– Бидон 25 kg
– Бидон 3.75 kg

Приложение:


– Валяк
– Пръскане

Основни характеристики:

  • Съхранение: 12 месеца
  • Специфично тегло: 1.50 ± 0.05 % kg/l
  • Носете защитни ръкавици
  • Носете защитни очила
  • Налични цветове – Изискайте налични цветове

Технически характеристики:

  • Без прах на 20°C и 70% ОВ: 10-15 min
  • Втвърдяване в дълбочина при 20°C и 70% ОВ: 30-40 min
  • Дебелина в сухо състояние: 400 μm

Почистване на инструменти: 

Разредител Nitro

Отстранете всяка следа от прах. Върху суха повърхност поставете PROTECH ROAD LINE в съответствие с процедурите, посочени в инструкциите за употреба.