Menu Close

PROTECH FLEX PRIMER

Еxclusive representative of  

Слепващ грунд, специфичен за полиуретанови уплътнители

ОПИСАНИЕ:

PROTECH FLEX PRIMER e nолиуретанов свързващ грунд за подготовка на фуги в бетонн, зидария и т.н.р повърхности за последващо пълнене с полиуретанови уплътнители (PROTECH FLEX) и/или епоксидни полиуретани (EG 91).

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанесете PROTECH FLEX PRIMER, като използвате къса четка, върху стените на фугите, които трябва да бъдат запечатани.

Препоръчително е да се предвиди вкарването във фугите, независимо от естеството, на специфичния шнур от полиетиленова пяна FILTENE FONDOGIUNTO, с подходящ размер за уплътняване на свързването.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда. Внимание, това е силно запалим материал.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предварително укрепващо импрегниране на бетонни повърхности, съставляващи стените на подови настилки и покрития, преди запечатване с полиуретанови и епоксидни полиуретанови уплътнители.

Митнически код : 3208 9019

Консумация:

Приблизително 0,02 kg PROTECH FLEX PRIMER за всеки линеен метър от връзката, която ще се третира.

Позволени повърхности:

 • Мазилки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 •  Сглобяеми
 •  Гипсокартон
 •  Дърво
 • Метални повърхности
 •  Пластмаси
 •  Фиброцимент
 • Плочки и фаянс
 • Подови замазки

Опаковки:

 • Контейнер от 1 kg

Приложение:

 • Четка

Основни характеристики:

 • Съхранение: 8 месеца
 • Запалим материал

 • Специфично тегло: 1 (± 0.01) kg/dm³
 • Отворено време на съда: 60 min

 • Продукт на основата на разтворител
 • Температура на приложение: +5 / +35 °C

 • Носете защитни очила
 • Налични цветове: Кехлибарен

Технически характеристики: 

 • Сух остатък (10’ на 150°C): 40 %
 • Вискозитет (UNI 8701/3): 30 (±5) mPa

Почистване на инструменти:

Разредител Nitro

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:

Повърхностите за нанасяне трябва да бъдат чисти, без замърсявания, ронливи и несъответстващи части, прах и др.