Menu Close

DETERG-A

Еxclusive representative of  

Почистващ препарат за отстраняване на наслагванията с киселинно рН

ОПИСАНИЕ:

DETERG-A е концентриран разтвор на буферни киселини, анионни и нейоногенни повърхностноактивни вещества с висока биоразградимост, съдържащ специфични инхибитори на корозия.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разредете продукта във вода в зависимост от естеството и размера на наслагванията и/или на замърсяванията, които трябва да бъдат отстранени. Положете разтвора с пръскалка или четка или дори изливайки директно върху наслагванията, които трябва да се отстранят. Оставете го да реагира за няколко минути. Отмийте обилно с вода пяната, получена от киселинната реакция.

DETERG-A може да се използва в различни съотношения на разреждане: от чист (неразреден) до една част от продукта в 10 части вода.

При подготвяне на повърхностите за хидроизолация с PROTECH BALCONY, да се вземе предвид разреждане на продукта в съотношение 1:4, за консумация на 400 g/m² разтвор. В този случай потреблението на DETERG-A е около 1 литър продукт, който се разрежда на всеки 10 квадратни метра плоча, за да бъде непромокаем.

Не се прилага върху мраморни повърхности, теракот, естествен камък, полирани с олово подове и поцинковани повърхности.
Това е корозивен продукт, обърнете внимание на информационния лист за безопасност. Работете само със защитни ръкавици.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Съхранявайте продукта при температура между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Интервенции за отстраняване и стабилизиране на солен разтвор, отстраняване на вар, гипс, солен разтвор, мъхове; дълбоко почистване на фуги и на опори като цяло. Особено подходящ като детергент при хидроизолационни интервенции с PROTECH BALCONY.

Митнически код: 2809 2000

Консумация: 

От 0,10 до 1,00 kg DETERG-A на квадратен метър от повърхността, която трябва да се третира, в зависимост от вида на материала и порьозността на опората. Препоръчително: 0,25 kg/m² повърхности с плочки.

Позволени повърхности:

 • Замазки
 •  Бетон
 • Циментови замазки, вар и смесени строителни разтвори
 •  Тухли
 • Каменна зидария

Опаковки:

 • Бутилка от 1 kg
 • Туба от 6 kg

Приложение:

 • Четка
 • Пръскане
 • Почистваща четка

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Незапалим
 • Смесете с вода: 1:10 (макс.)
 • Носете защитни очила
 • Носете Защитни ръкавици
 • Налични цветове: прозрачен

Технически характеристики: 

 • Биодеградация
 • pH : 1

Почистване на инструменти: 

Вода