Menu Close

CLAYGRAIN

Еxclusive representative of  

Натриев бентонит на прах за хидроизолация и изкопни работи

ОПИСАНИЕ:

CLAYGRAIN е натриев бентонит на прах, разтворен, обезводнен, характеризиращ се със съдържание на монтморилонит над 95%, с ниска точка на разход. Продуктът трябва да се използва във вида, в който е, за увеличаване на количеството бентонит в определени области, или да бъде смесен с цимент и вода или само с вода, за да се получи леко разширяващ се хидроустойчив хоросан, подходящ за фино шпакловане на всякакви оси в бетон, преди полагане на бентонитния лист CLAYTEX

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Стандартната доза е 60 l / m³ вода (стандартно минимално количество). Посочената концентрация може да се регулира в зависимост от характеристиките на почвата и необходимия вискозитет. Необходимо е продуктът да се смеси адекватно по време на приготвянето на кашата, за да се осигури достатъчно хидратация.Прахообразният продукт може да се използва във вида, в който е (за да се осигури непрекъснатост на хидроизолацията с бетонитните покрития), смесен с вода, за да се превърне в утайка, която да се използва като шпакловка за затваряне на затваряне на кошери в бетон преди полагане на бентонични покрития или смес с цимент и вода, за да се превърне в течна утайка за запълване като цяло на подземни конструкции.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.

Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.

Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.

От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Консилидиращи и/или пълнещи инжекции. Пластмасови диафрагми. Навременно защитно уплътняване на критични зони за хидроизолация на подземни помещения с бентонитни системи.

Митнически код : 2508 1000

Консумация: 

Продукт за закупуване според необходимостта.

Позволени повърхности:

 • Бетон

Опаковки:

 • Торба от 25 kg

Приложение:

 • Добавяне към други компоненти
 • Мистрия
 • Маламашка
 • Шпатула

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца

 • Не е запалим

 • Хидроекспанзивен продукт
 • Устойчив на UV лъчи
 • Температура на приложение: +5 / +35°C

 • Налични цветове бежов

Технически характеристики: 

 • Явна плътност: 0.9-1.00 g/cm³

 • Индекс на издуване (ASTM D 5890): >29 ml/2g

 • Ликвидност: >550 %

 • Изтичане на течност при преса на филтър (ASTM D 5891): <18 ml

 • Пропускливост при 25 kPa задържане: 5.E-09 cm/s

 • Максимална влажност (ASTM D 4634): <13%