Menu Close

QL POLISIL

Еxclusive representative of  

Импрегнатор във воден разтвор за обработка на бетон

ОПИСАНИЕ

QL POLISIL e натриев импрегнатор на полисилициева киселина във воден разтвор за защитна обработка на бетон. Драстично намалява водопропускливостта, като същевременно поддържа дишането на основата. В резултат на това устойчивостта на киселинна агресия и дълготрайността на бетонната конструкция се увеличава.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Прилагайте QL POLISIL чрез пръскане, валяк или потапяне.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Опасност от замръзване Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Да се избягва контакт на продукта с киселини или киселинни смеси. Съхранявайте продукта на температура в рамките между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ: 

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.
Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.


Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Защитно третиране на нови промишлени подове и бетонни замазки, както сиви, така и цветни.
  • Обработки и ремонт на бетонни индустриални подови настилки

Консумация:

Между 0,1 и 0,3 литра QL POLISIL на всеки квадратен метър от повърхността, подлежаща на третиране. Потреблението варира в зависимост от порьозността на детайла.

Позволени повърхности:

• Бетон

Опаковки:

– Туба от 25 kg
– Цистерна с тегло 1000 kg

Приложение:
– Импрегниране
– Валяк

Основни характеристики:

  • Съхранение: 12 месеца
  • Налични цветове: прозрачни

Технически характеристики:

  • Обемна маса (20 °C): 1.15±0.05 kg/l
  • pH: 11.4±0.5 
  • Вискозитет (20 °C): 4±3 mPa·s

Почистване на инструменти: 

вода