Menu Close

BOND PLUS

Еxclusive representative of  

Адхезивен, гъвкав, реактивен латекс за хоросани и мазилки

ОПИСАНИЕ:

BOND PLUS е адхезивна добавка/грунд на основата на акрилни смоли във водна дисперсия, гъвкава, реактивна, за адхезивен грунд и за подобряване на прилепването, поведението и характеристиките на хоросани и мазилки.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разклатете добре BOND PLUS в тубата и го разредете с вода колкото е необходимо. Добавете приготвената смес към циментова (или варова) агрегатна смес в най- подходящите дози за съответното приложение, както е посочено по-долу.

Винаги е от съществено значение да се извършат предварителни тестове за точно определяне на използваните смеси и да се провери годността на продукта въз основа на специфичните изисквания.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ: 

Пазете от замръзване. Съхранявайте продукта при  температури между +5°C и +35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както инструкциите и препоръките за употреба на този продукт, включително в този информационен лист и евентуално предоставена устно или писмено, съответстват на настоящото състояние на нашите научни и практически познания. Всички отчетени технически данни и резултати са резултат от лабораторни тестове, провеждани в контролирана среда и по този начин могат да бъдат подложени на промяна във връзка с реалните условия на изпълнение.

Azichem Srl не поема отговорност, произтичаща от неадекватни характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или свързани с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, несвързани с качеството на продукта, включително неправилно съхранение. Желаещите да използват продукта са длъжни да определят преди употреба дали същия е подходящ за предвидената употреба, поемайки цялата последваща отговорност.

Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.

Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.

Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Производство на адхезивни, деформируеми, високозащитни и хидроизолационни строителни разтвори и мазилки за граждански, хидравлични, промишлени работи, в градска, морска и планинска среда. Приготвяне на хидратиращи разтвори за подобряване на слепването и ефективността на предварително смесени разтвори и мазилки; приготвяне на лепилни разтвори за фуги на неструктурни конструкции.

Противопрахови обработки, подсилващи бетонните повърхности.

Митнически код: 3816 0000

Консумация:

Вижте таблицата в информационния лист на продукта. (pdf технически данни)

Примерни дози: Вижте таблицата в информационния лист на продукта. (pdf технически данни)

Позволени повърхности: 

 • Замазки, мазилки
 • Бетон
 • Разтвори на базата на цимент или вар

Опаковки: 

 • Туба от 5 kg
 • Туба от 10 kg
 • Туба от 25 kg
 • Бидон с тегло 1000 kg
 • Бутилка от 1 kg

Приложение:

 • Четка
 • Пръскане
 • Четка

Основни характеристики:

 • Съхранение: 12 месеца
 • Незапалим
 • Специфично тегло: 1.03 kg/dm³

 • Годност на съда: 40 – 60 min

 • Температура на приложение: +5 / +35 °C

 • cНалични цветове: Бял

Технически характеристики: 

 • pH: 7.5 

Почистване на инструменти:

Вода