Menu Close

OSMOCEM QUICK

Еxclusive representative of  

Циментова хидроизолация за незабавно спиране на проникването на вода

ОПИСАНИЕ

OSMOCEM QUICK е циментово съединение, за моментално спиране на проникването на вода в подземни помещения или конструкции над земята, дори при наличие на отрицателно налягане на тягата. На основа на много бързо втвърдяващи се хидравлични свързващи вещества, много фини кварцови агрегати, компенсатори за свиване, микронизирани хидрофобизатори и специфични добавки за регулация на реологията. Не съдържа хлориди. При смесването с вода се получава смес от тиксотропна пластична консистенция, лесно приложима дори вертикално, която се втвърдява за 30″-60″, прилепвайки перфектно върху грапавата опора.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Смесете с вода, ако е възможно при температура не по-ниска от 20°C, не по-висока от 250-300 cc на kg продукт. Продуктът реагира незабавно и е много бърз, така че от време на време разбърквайте необходимите и непосредствено приложими количества от продукта.
Полагайте продукта само на ръка и веднага след смесването му с вода, като носите защитни гумени ръкавици. Натиснете със сила смесения продукт в процепа или в отвора и задръжте този натиск до завършване на втвърдяването (приблизително 120 – 180 секунди).
В случай на многократни течове, започнете прилагането на OSMOCEM QUICK от разположените най-високо течове на вода. Ако е необходимо, при проникване под налягане, пристъпете към инсталиране на дренаж, направен с тръба от пластмаса с малък диаметър, като предварително са запечатани съседните участъци до дренажа, а след като проникването е спряло, самият дренаж.

СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка в хладна, суха среда, защитена от замръзване и пряка слънчева светлина. Неподходящото съхранение на продукта може да доведе до загуба на ефективност. Влияе се от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, ЕКОЛОГИЯ:

Общата информация, както и индикациите и предложенията за употреба на този продукт, съдържащи се в този информационен лист и евентуално предоставени устно или писмено, съответстват на текущото състояние на нашите научни и практически познания.
Техническите данни и данните за експлоатационните характеристики, ако има такива, са резултат от лабораторни тествания, проведени в контролирана среда и като такива могат да бъдат променяни по отношение на действителните условия на приложение.
Azichem Srl не поема отговорност, в следствие на неподходящи характеристики, свързани с неправилна употреба на продукта или с дефекти, произтичащи от фактори или елементи, които не са свързани с качеството на същия, включително неправилно съхранение.
От тези, които възнамеряват да използват продукта, се изисква да определят, преди употреба, дали той е подходящ за предвидената употреба или не, като поемат всякаква последваща отговорност.


Техническите и експлоатационните характеристики, съдържащи се в настоящия информационен лист, се актуализират периодично. За консултация в реално време, моля посетете: www.azichem.com. Датата на ревизията е отбелязана в полето отстрани. Това издание анулира и замества всяко друго предходно издание.
Моля, обърнете внимание, че потребителят е длъжен да прочете последния информационен лист за безопасност на този продукт, съдържащ химични – физични и токсикологични данни, рискови фрази и друга информация, за да транспортира, използва и изхвърля безопасно продукта и неговата опаковка. За справка, моля посетете: www.azichem.com.
Забранено е продуктът и/или неговата опаковка да се изхвърлят в околната среда.
OSMOCEM QUICK съдържа цимент, който при контакт с телесна пот води до дразнеща алкална реакция и алергични прояви при предразположени лица: носете защитни ръкавици, обвити с дебела гума и използвайте обичайните предпазни мерки за работа с продукти на циментова основа; в случай на контакт, измийте обилно с вода. Не разбърквайте продукта по време на втвърдяване и не го фракционирайте веднага след инсталирането му.


За да се провери годността на продукта в зависимост от специфичните нужди, винаги е от съществено значение да се извършат предварителни тестове.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Незабавно спиране на проникването на вода в конструкциите на сгради: вани, резервоари, мазета, подемни кладенци, канализации, зидарии под морското равнище и др. Примери за употреба: хидроизолационни уплътнения на пукнатини и дупки, възстановяване на хидроизолация на твърди струйни удари, системи за хидроизолация, изработени в комбинация с хидроекспандиращо уплътнително вещество FLEXSEAL 300 и хидроизолационни хоросани от линията OSMOCEM.

Митнически код : 3824 5090

Консумация:

Приблизително 17 kg/m² OSMOCEM QUICK за всеки сантиметър дебелина, който трябва да се направи (около 1700 kg за всеки кубичен метър).

Позволени повърхности:

Бетон
• Тухли
• Смесени зидарии
• Каменна зидария
• Скалисти стени

Опаковки:
– Кофа от 5 kg
– Торба от 25 kg
– Палет: 150 x (Кофа от 5 kg)
– Палет: 50 x (Кофа от 25 kg)

Приложение:

– Ръчно приложение
– Шпатула

Основни характеристики:

 • Съхранение: 6 месеца
 • Незапалим
 • Без разтворител
 • Срок на годност на съда: 60 s
 • Препоръчителна максимална дебелина: 15 cm
 • Препоръчителна минимална дебелина: 3 cm
 • Температура на приложение:+5 / +35 °C
 • Употребявайте като носите защитни ръкавици
 • Носете защитни очила
 • Налични цветове : Сив

Технически характеристики: 

 • Пълно втвърдяване (при 20°C): 180 s
  pH: 12.8 _
 • Устойчивост на компресия след 01 ден (UNI EN 12190): > 11 MPa
 • Устойчивост на компресия след 1 час (UNI EN 12190): > 5 MPa
 • Устойчивост на компресия след 28 дни (UNI EN 12190): > 25 MPa
 • Устойчивост на огъване на 01 ден (UNI EN 196/1): > 3 MPa
 • Устойчивост на огъване след 01 часа (UNI EN 196/1): > 2 MPa
 • Устойчивост на огъване след 28 дни (UNI EN 196/1): > 4 MPa
 • Свободно събиране във въздуха на 28 дни: < 1 mm/m
 • Време на втвърдяване (20°C): 120 – 180 s

Почистване на инструменти:

Вода

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ:
Почистете старателно повърхностите. В случай на наранявания, пукнатини, кухини и т.н., подгответе предварително частите за приложение, като ги разширите към вътрешната страна на зидарията, според формата “лястовича опашка” (за да се улесни хидравличното запечатване на интервенцията). Отстранете всички остатъци от отделен материал от помещението чрез измиване под налягане и струи сгъстен въздух. Евентуални интервенции върху временно сухи повърхности изискват намокряне на опората с насищане.